|
|
|
|
 
Ürün Çeşitlerimiz
Karton Çantalar
Bez Çantalar
Damacana Örtüsü
Ham Bez Dokuma Kumaş Çantalar
Haber ve Duyurular
NAKIŞ
Ürün üzerine gelecek olan görselin boya ve benzeri maddeler kullanılmadan ürüne uygulanmasıdır. Kumaş üzerine pam ...

TRASFER BASKI
Kağıda aktarılmış süblime olma (yani, ısı etkisiyle buharlaşma) özelliğindeki boyarmaddenin, ısı ve basınç etkisi ...

OFSET BASKI Ürün üzerine gelecek görselin çok renkli olarak ofset makinalarında basılmasıdır. Fotograf görüntüsü elde edilir. ...

SERİGRAFİ VE EMPİRME BASKI
Serigrafi baskıya, ipek baskısı veya özgün baskı adı da verilmektedir. Serigafi baskı, bir şablona gerilmiş ipeğin ...

İMPERTEKS Sık dokunmuş, su geçirmez, ince, naylon bir kumaştır. ...

KANEVİÇE (JÜT) Tropik bölgelerde yetişen 2-4 m yüksekliğinde lif bitkisinden üretilen sağlam ve uzun ömürlü kumaş çeşididir. ...

DOKUMA KUMAŞ
Birbirlerine dik ve paralel konumda bulunan ipliklerin birbirlerinin altından üstünden geçerek kumaş oluşturması iş ...

TELA ( ELYAF, NONWOVEN ) Dokuma ve örme olmayan, özel kullanımlar için imal edilen ve kullanım süresine göre maliyeti diğer kumaşlara göre düşük ...

HAMBEZ
Siparişle İlgili Bilgiler
Nasıl Sipariş Verebilirim?
Tasarımı Biz Hazırlayabilirmiyiz ?
Vade Garantimiz
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
İletişim Bilgilerimiz
Ekip Tanıtım Promosyon Çanta Sanayi
Tel
: 0(258) 241 75 77
Gsm
: 0(532) 342 05 81
Adres
: Saraylar Mah. 2. Ticari Yol 457 Sokak No: 26 Daire: 1
DENİZLİ
Mailinizi Ekleyin
Sitemizdeki gelişmelerden haberdar olmak için mailinizi bırakabilirsiniz.
Email :
Ekle Çıkar
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik

06 Mart 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayy: 27866

 

Sanayi ve Ticaret Bakanly?yndan:

 

MESAFELY SÖZLE?MELERE DAYR YÖNETMELYK

 

BYRYNCY BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanymlar

Amaç

 

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli?in amacy; mesafeli sözle?melere ili?kin uygulama usul ve esaslaryny belirlemektir. 

 

Kapsam

 

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; yazyly, görsel ve elektronik ortamda veya di?er ileti?im araçlary kullanylarak ve tüketicilerle kar?y kar?yya gelinmeksizin yapylan, malyn veya hizmetin tüketiciye anynda veya sonradan teslimi ya da ifasy kararla?tyrylan sözle?melere uygulanyr.

 

             (2) Bu Yönetmelik hükümleri;

             a) Bankacylyk ve sigortacylyk ile ilgili,

             b) Otomatik makineler aracyly?yyla yapylan saty?lar ile ilgili,

             c) Halka açyk telefon kullanymy suretiyle telekomünikasyon hizmeti verenlerle akdedilen,

             ç) Ta?ynmaz saty?, kiralama ve ta?ynmaza ili?kin di?er haklarla ilgili,

             d) Artyrma veya eksiltme yoluyla akdedilen,

             sözle?melere uygulanmaz.

             (3) 5 inci, 6 ncy, 7 nci ve 8 inci maddeler ile 9 uncu maddenin birinci fykrasy;

 

a) Gyda maddelerinin, içeceklerin ya da di?er günlük tüketim maddelerinin, satycynyn düzenli teslimatlary çerçevesinde tüketicinin meskenine veya i?yerine götürülmesine ili?kin,

 

b) Seyahat, konaklama, lokantacylyk, e?lence sektörü gibi alanlarda hizmet veren sa?layycylarla kurulan ve sa?layycynyn belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözle?me konusu hizmet edimini sunma yükümlülü?ü altyna girdi?i,

 

sözle?melere uygulanmaz.

 

Dayanak

 

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayyly Tüketicinin Korunmasy Hakkynda Kanunun 9/A ve 31 inci maddelerine dayanylarak hazyrlanmy?tyr.

 

Tanymlar

 

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

             a) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanyny,

             b) Bakanlyk: Sanayi ve Ticaret Bakanly?yny,

             c) Hizmet: Bir ücret veya menfaat kar?yly?ynda yapylan mal sa?lama dy?yndaki her türlü faaliyeti,

             ç) Kredi veren: Ylgili mevzuat gere?i tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kurulu?u ve finansman ?irketlerini,

             d) Mal: Aly?veri?e konu olan ta?ynyr e?yayy ve elektronik ortamda kullanylmak üzere hazyrlanan yazylym, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallary,

             e) Mesafeli sözle?me: Yazyly, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya di?er ileti?im araçlary kullanylarak ve tüketicilerle kar?y kar?yya gelinmeksizin yapylan ve malyn veya hizmetin tüketiciye anynda veya sonradan teslimi ya da ifasy kararla?tyrylan sözle?meleri,

             f) Sa?layycy: Kamu tüzel ki?ileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamynda tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel ki?ileri,

             g) Satycy: Kamu tüzel ki?ileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamynda tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel ki?ileri,

             ?) Sürekli veri ta?yyycysy: Tüketicinin, kendisine ki?isel olarak gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacyna uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek ?ekilde kaydedilmesini sa?layan ve kaydedilen bilgiye aynen ula?ylmasyna imkân veren her türlü araç veya ortamy,

             h) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel ki?iyi,

             y) Uzaktan ileti?im aracy: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajy, internet gibi fiziksel olarak kar?y kar?yya gelinmeksizin sözle?me kurulmasyna imkân veren her türlü araç veya ortamy,

             ifade eder.

YKYNCY BÖLÜM

Mesafeli Sözle?melere Yli?kin Genel Düzenlemeler

 

             Ön bilgiler ve bilgilendirme formu

             MADDE 5 (1) Tüketici, mesafeli sözle?menin kurulmasyndan önce a?a?ydaki bilgilerin tamamyny içerecek ?ekilde açyk, anla?ylyr ve kullanylan uzaktan ileti?im aracyna uygun bir ?ekilde satycy veya sa?layycy tarafyndan bilgilendirilir.

             a) Satycy veya sa?layycynyn isim, unvan, açyk adres, telefon ve varsa di?er eri?im bilgileri.

             b) Sözle?me konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri.

             c) Tüm vergiler dâhil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirasy olarak saty? fiyaty.

             ç) Varsa teslim masraflary.

             d) Ödeme ve teslim veya ifa ile ilgili bilgiler.

             e) Cayma hakkynyn kullanylmasynyn ?artlary ve bu hakkyn nasyl kullanylaca?y.

             f) Uzaktan ileti?im aracynyn kullanym bedelinin ola?an ücret tarifesi üzerinden hesaplanmady?y durumlarda, bu ileti?im aracynyn kullanylmasy nedeniyle tüketicilere yüklenen ilave maliyeti.

             g) Mal veya hizmete ili?kin fiyat dâhil taahhütlerin geçerlik süresi.

             ?) Sözle?me konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet ediminin olu?turdu?u hâllerde söz konusu sözle?menin asgari süresi.

             h) Belirsiz süreli veya süresi bir yyldan fazla olan borç ili?kilerinin feshedilme ?artlary.

             y) Tüketicilerin ?ikâyet ve itirazlary konusunda ba?vurularyn, Bakanlykça her yyl Aralyk ayynda belirlenen parasal synyrlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satyn aldy?y veya ikametgâhynyn bulundu?u yerdeki tüketici sorunlary hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapylabilece?ine ili?kin bilgi.

                (2) Satycy veya sa?layycy, mallar için sözle?me konusu mal tüketiciye ula?madan, hizmetler için de sözle?menin ifasyndan önce makul bir sürede, birinci fykrada yer alan bilgilerin tamamyny içeren bilgilendirme formunu yazyly olarak veya bir sürekli veri ta?yyycysy vasytasyyla tüketiciye ula?tyrmak zorundadyr. Telefon gibi sözlü uzaktan ileti?im araçlarynyn kullanyldy?y durumlarda, satycy birinci fykrada yer alan bilgilerin tamamyny içeren bilgilendirme formunu en geç mal teslimi syrasynda tüketiciye teslim etmek zorundadyr.

             (3) Birinci fykrada belirtilen bilgilerin, kullanylan uzaktan ileti?im araçlaryna uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayyrtym gücünden yoksun veya kysytly erginleri koruyacak ?ekilde ticari amaçlarla verildi?inin belirtilmesi zorunludur.

             (4) Telefon gibi sözlü uzaktan ileti?im araçlarynyn kullanylmasy durumunda, ayryca her görü?menin ba?ynda satycy veya sa?layycynyn kimli?inin ve görü?menin ticari amacynyn tüketiciye açyk bir ?ekilde bildirmesi zorunludur.

             Ön bilgilerin teyidi

             MADDE 6 (1) Tüketici, 5 inci maddede belirtilen ön bilgileri edindi?ini yazyly olarak teyit etmedikçe satycy veya sa?layycy tarafyndan sözle?me akdedilemez. Elektronik ortamda yapylan sözle?melerde teyit i?lemi, yine elektronik ortamda yapylyr.

             Cayma hakky

             MADDE 7 (1) Mesafeli sözle?melerde tüketici, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai ?art ödemeksizin sözle?meden cayma hakkyna sahiptir. Cayma hakkynyn kullanyldy?yna dair bildirimin bu süre içinde yazyly olarak veya bir sürekli veri ta?yyycysyyla bildirilmesi yeterlidir.

             (2) Cayma hakky süresi, malyn teslimine ili?kin sözle?melerde, tüketicinin maly teslim aldy?y günden itibaren, di?er sözle?melerde ise sözle?menin akdedildi?i günden itibaren i?lemeye ba?lar.

             (3) Satycy veya sa?layycynyn 5 inci ve 6 ncy maddelerde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, cayma hakky süresi üç aydyr. Bu süre, malyn teslimine ili?kin sözle?melerde, tüketicinin maly teslim aldy?y günden itibaren, di?er sözle?melerde ise sözle?menin akdedildi?i günden itibaren i?lemeye ba?lar. Ancak 5 inci ve 6 ncy maddelerde belirtilen yükümlülüklerin, üç aylyk süre içerisinde yerine getirilmesi hâlinde, birinci fykrada belirtilen yedi günlük cayma hakky süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildi?i günden itibaren i?lemeye ba?lar. Cayma hakkynyn kullanyldy?yna dair irade beyanynyn bu süre içinde yazyly olarak veya bir sürekli veri ta?yyycysyyla bildirilmesi yeterlidir.

             (4) Taraflarca aksi kararla?tyrylmadykça tüketici, a?a?ydaki sözle?melerde cayma hakkyny kullanamaz.

             a) Cayma hakky süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayy ile hizmetin ifasyna ba?lanan hizmet sözle?meleri.

             b) Fiyaty borsa veya te?kilatlanmy? di?er piyasalarda belirlenen mallara ili?kin sözle?meler.

             c) Tüketicinin istekleri veya açykça onun ki?isel ihtiyaçlary do?rultusunda hazyrlanan, niteli?i itibariyle geri gönderilmeye elveri?li olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallaryn teslimine ili?kin sözle?meler.

             ç) Tüketici tarafyndan ambalajynyn açylmy? olmasy ?artyyla, ses veya görüntü kayytlaryna, yazylym programlaryna ve bilgisayar sarf malzemelerine ili?kin sözle?meler.

             d) Gazete, dergi gibi süreli yayynlaryn teslimine ili?kin sözle?meler.

             e) Bahis ve piyangoya ili?kin hizmetlerin ifasyna ili?kin sözle?meler.

             f) Elektronik ortamda anynda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anynda teslim edilen gayri maddi mallara ili?kin sözle?meler.

             (5) Tüketiciye, borcunun tamamen veya kysmen ifasy için, satycy veya sa?layycy veya onunla i?birli?i içinde olan bir üçüncü ki?i tarafyndan kredi verildi?i mesafeli sözle?melerde, tüketicinin bu maddedeki hükümler dâhilinde cayma hakkyny kullanmasy durumunda kredi sözle?mesi de herhangi bir tazminat veya cezai ?art ödeme yükümlülü?ü söz konusu olmaksyzyn sona erer. Ancak bunun için cayma bildiriminin kredi verene de yazyly olarak iletilmesi gerekir. Taraflaryn kar?ylykly iade yükümlülükleri saklydyr.

             Cayma hakkynyn kullanylmasynyn sonuçlary

             MADDE 8 (1) Tüketicinin cayma hakkyny kullanmasy hâlinde satycy veya sa?layycy, cayma bildiriminin kendisine ula?ty?y tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almy? oldu?u toplam bedeli ve tüketiciyi borç altyna sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de maly geri almakla yükümlüdür.

             (2) Teslim alynmy? olan malyn de?erinin azalmasy veya iadeyi imkânsyz kylan bir nedenin varly?y cayma hakkynyn kullanylmasyna engel de?ildir. Ancak de?er azalmasy veya iadenin imkânsyzla?masy tüketicinin kusurundan kaynaklanyyorsa satycyya malyn de?erini veya de?erindeki azalmayy tazmin etmesi gerekir. Malyn mutat kullanymy sebebiyle meydana gelen de?i?iklik ve bozulmalar de?er azalmasy sayylmaz.

             Sözle?menin ifasy

             MADDE 9 (1) Taraflarca aksi kararla?tyrylmadykça, satycy veya sa?layycy, tüketici tarafyndan kendisine sipari?in iletildi?i günden itibaren en geç otuz gün içinde sipari? konusunu ifa eder. Bu süre tüketiciye daha önceden yazyly olarak veya bir sürekli veri ta?yyycysyyla bildirilmek ko?uluyla en fazla on gün uzatylabilir.

             (2) Sipari? konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsyzla?ty?y hâllerde tüketicinin bu durumdan haberdar edilmesi ve ödemi? oldu?u toplam bedelin ve onu borç altyna sokan her türlü belgenin en geç on gün içinde kendisine iade edilmesi gerekir. Malyn stokta bulunmamasy durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsyzla?masy olarak kabul edilmez.

             (3) Satycy veya sa?layycy, a?a?ydaki ?artlary sa?lamasy hâlinde tüketiciye e?it kalite ve fiyatta ba?ka bir mal veya hizmet tedarik edebilir. 

             a) Sözle?mede kararla?tyrylmy? olmasy.

             b) Hakly bir nedenle sözle?me konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyece?inin anla?ylmasy.

             c) Tüketicileri açyk ve anla?ylabilir bir ?ekilde bilgilendirerek onaylaryny almasy.

             Sipari? edilmeyen mal ve hizmetler

             MADDE 10 (1) Sipari? edilmeyen malyn teslimi veya hizmetin sunulmasy durumunda; mal veya hizmetin kullanylmasy veya tüketilmesi hariç olmak üzere satycy veya sa?layycy tüketiciye kar?y herhangi bir hak ileri süremez. Bu hâllerde tüketicinin sessiz kalmasy, sözle?menin kurulmasyna yönelik bir kabul beyany olarak yorumlanamaz ve tüketicinin maly geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülü?ü yoktur.

             Kartla ödeme

             MADDE 11 (1) Mesafeli sözle?melerde ödemenin kredi karty, banka karty veya benzeri bir ödeme karty ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapyldy?y durumlarda, kartyn bir ba?kasy tarafyndan hukuka aykyry ?ekilde kullanylmasy hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayyly Banka Kartlary ve Kredi Kartlary Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayyly Resmî Gazetede yayymlanan Banka Kartlary ve Kredi Kartlary Hakkynda Yönetmelik hükümlerine göre i?lem yapylyr.

             Bilgilerin saklanmasy ve ispat yükümlülü?ü

             MADDE 12 (1) Satycy veya sa?layycy, tüketicinin bilgilendirilmesine ve cayma hakkyny kullanabilmesine ili?kin sistemi kurmak ve yazyly, sesli veya elektronik ortamdaki bu bilgileri üç yyl boyunca saklamakla yükümlüdür.

             (2) Satycy veya sa?layycy elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi mallaryn veya sunulan hizmetlerin teslimatynyn ayypsyz olarak yapyldy?yny ispatla yükümlüdür.

Bu konuda eksik bulduğunuz detaylar için tıklayın.
Özel ÜretimTeklif Dosyası, Denizli'de Web Sitesi Yapımı, Broşür, Katalog, Kartvizit, Denizli'de Reklam Ajansı, Kurumsal Kimlik, Web Sitesi Tasarım, El İlanı, Web Sitesi Programlama, Logo Tasarım, Antetli Kağıt, Kurumsal Web Sitesi, İnteraktif Site, Karton Çanta, Yönetimli Web Sitesi, Bez Çanta, Yönetilebilir Web Sitesi, Firma Baskılı Çanta, Katlamalı Broşür, Antetli Zarf, Barkodlu Kartvizit, Magnet, Barkodlu Web Sitesi, Cepli Dosya, Serigrafi Etiket, E-Ticaret Sitesi, Plastik Etiket, Şatış Sitesi, Oto Kokusu, Nonwoven Çanta, Çakmak, Ham Bez Çanta İmalatı, Web Sitesi Yapımı, Amblem Tasarımı, Karton Çanta İmalatı, Güncellenebilir Web Site Yapımı, Bez Çanta İmalatı, Reklamcılık, Tanıtım Hizmetleri, Oto Kokusu İmalatı, Kuşe Etiket, Polar Yelek, Lüks Katolog İmalatı, Denizli Web Site Tasarım, Fuar Çantası İmalatı, Baskılı T-Shirt, Baskılı Medya Çalışmaları, Geri Dönüşümlü Çanta İmalatı, Promosyon Şapka İmalatı, Ürün Satış Sitesi, Kısmi Laklı Katalog İmalatı, Firma Logo Baskılı Bez ve Karton Çantalar, Baskılı Balon, Afiş, Baskılı Flama, Bayilik Sistemli Web Sitesi, Selefonlu Broşür, Mat Selofonlu Kartvizit İmalatı, Mat Selefonlu Teklif Dosyası, Swit Shirt, Firma Baskılı Metal Kalem, Şapka, Kendinden Yapışkanlı Etiket, Promosyon Yelek İmalatı, Denizli Teklif Dosyası İmalatı, Çevreci Çanta imalatı, Modern Web Site Tasarımı, Google Arama Motoru Çalışması, Google Reklam, T-Shirt, Arama Motoru Optimazasyonu, E-Ticaret Web Sitesi, İnternet Reklamı, Reklam Ajans Çalışmaları, Promosyon Yelek, Not Blok İmalatı, Butik Çantaları, Özel Takvim İmalatı, Lacost T-Shirt, Ofset Baskılı Nonwoven Çantalar, Denizli Reklam Ajansı, Mıknatıslı Etiket, Damla Etiket, Denizli'de Web Tasarımı, Ham Bez Çanta, Denizli'de Oto Kokusu İmalatı, Denizli'de Web Tasarımı Yapımı.
design
design